ข่าวสารไทยจุล


 

    บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งกล้องจุลทรรศน์ สำหรับงานโลหะวิทยาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี